Terms and Conditions

PRED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNE PRECTETE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Co je v techto podmínkách?

Tyto podmínky vysvetlují pravidla pro používání našeho webu www.silverlinetools.com (našich stránek).

Kliknutím na níže uvedené odkazy prejdete prímo k dalším informacím o tématu:


 • Kdo jsme a jak nás kontaktovat.
 • Používáním našich stránek souhlasíte s temito podmínkami.
 • Existují i další podmínky, které se na vás mohou vztahovat.
 • Tyto podmínky mužeme menit.
 • Na našich stránkách mužeme provádet zmeny.
 • Mužeme pozastavit nebo zrušit naše stránky.
 • Jak mužete používat materiál na našich stránkách.
 • Nespoléhejte se na informace na našich stránkách.
 • Nejsme zodpovední za webové stránky, na které odkazujeme.
 • Uživatelsky generovaný obsah není námi schválen.
 • Kdy jsme odpovední za ztrátu nebo poškození, které jste utrpeli.
 • Pravidla o nahrávání obsahu na naše stránky.
 • Práva, která nám dáváte k použití materiálu, který nahráváte.
 • Nejsme zodpovední za viry a nesmíte je umistovat.
 • Pravidla týkající se propojení s našimi stránkami.
 • Zákony jaké zeme se vztahují na jakékoliv spory?
 • Naše ochranné známky jsou registrovány.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

[SILVERLINE TOOLS] je obchodní divize spolecnosti [Powerbox AG, která je soucástí skupiny Group Silverline Limited]. Tyto podmínky používání jsou vydávány jménem skupiny Group Silverline Limited, takže když uvedeme "my", "my" nebo "náš" v techto podmínkách používání, máme na mysli príslušnou spolecnost v rámci této skupiny. Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace o príslušné právnické osobe, která je zodpovedná za tuto webovou stránku.

Chcete-li nás kontaktovat, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Používáním našich stránek souhlasíte s temito podmínkami

Pristupováním k našim stránkám nebo jejich využíváním potvrzujete, že souhlasíte s dodržováním techto podmínek používání a zásad v nich uvedených.

Pokud nesouhlasíte s temito podmínkami nebo je neakceptujete, nesmíte naše stránky používat.

Doporucujeme vám vytisknout si kopii techto podmínek pro budoucí použití.

Existují i další podmínky, které se na vás mohou vztahovat

Tyto podmínky používání odkazují na následující další zásady, které se vztahují i na vaše používání našich stránek:


Tyto podmínky mužeme menit

Vyhrazujeme si právo obcas zmenit tyto podmínky. Naše aktualizované podmínky se budou zobrazovat na našich stránkách. Pokaždé, když chcete používat naše stránky, je vaší povinností tyto podmínky zkontrolovat, abyste si byli jisti, že rozumíte podmínkám, které jsou platné v dobe, kdy stránky používáte.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány v kvetnu roku 2018.

Na našich stránkách mužeme provádet zmeny

Mužeme aktualizovat a menit naše stránky cas od casu, aby odrážely zmeny našich produktu, potreby našich uživatelu a naše obchodní priority.

Mužeme pozastavit nebo zrušit naše stránky

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezarucujeme, že naše stránky nebo jejich obsah budou vždy k dispozici nebo budou provozovány bez prerušení. Mužeme pozastavit nebo zrušit nebo omezit dostupnost veškerého webu nebo

jeho cásti z obchodních a provozních duvodu. Budeme se snažit poskytnout primerene vcasné oznámení o jakémkoli pozastavení nebo zrušení.

Jste také zodpovední za to, že všechny osoby, které pristupují k našemu webu prostrednictvím vašeho internetového pripojení, jsou si vedomy techto podmínek používání a dalších platných podmínek a zásad a že jednají v souladu s nimi.

Jak mužete používat materiál na našich stránkách

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech. Tato díla jsou chránena autorskými zákony a smlouvami po celém svete. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Mužete vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z každé stránky z našeho webu pro vaše osobní použití a mužete upozornit ostatní v rámci vaší organizace na obsah zverejnený na našich stránkách.

Nesmíte žádným zpusobem upravovat vytištené kopie nebo digitální kopie jakýchkoli materiálu, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku oddelene od doprovodného textu.

Náš status (a to jakéhokoli identifikovaného prispevatele) jako autora obsahu na našich stránkách musí být vždy uveden.

Nesmíte používat žádnou cást obsahu na našich stránkách pro komercní úcely, aniž byste od nás nebo od našich poskytovatelu povolení získali povolení.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete kteroukoli cást našeho webu v rozporu s temito podmínkami použití, vaše právo na používání našeho webu okamžite skoncí a musíte podle našeho prání vrátit nebo znicit všechny kopie materiálu, které jste vyrobili.

Nespoléhejte se na informace na našich stránkách

Obsah na našich stránkách je urcen pouze pro poskytnutí obecných informací. Obsah není urcen pro poskytování technických, financních nebo jiných druhu rad, na které byste se meli spolehnout. Musíte si zajistit odborné poradenství pred tím, než budete konat nebo se zdržíte jakéhokoli jednání na základe obsahu na našich stránkách.

Prestože vyvíjíme primerené úsilí o aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky, výslovné ani predpokládané, že obsah na našich stránkách je presný, úplný nebo aktuální.

Nejsme zodpovední za webové stránky, na které odkazujeme

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše informace a pohodlí. Zobrazování takových odkazu by nemelo být interpretováno

jako schválení nebo souhlas s námi spojenými webovými stránkami, informacemi, produkty nebo službami, které od nich mužete získat.

Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami tretích stran a neprijímáme žádnou právní odpovednost za jakýkoli obsah, materiály nebo informace obsažené v nich. Vaše užívání webu tretí strany se muže rídit smluvními podmínkami tohoto webu tretí strany.

Uživatelsky generovaný obsah není námi schválen

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace a materiály nahrané ostatními uživateli webu, vcetne webových nástenek. Tyto informace a tyto materiály nebyly overeny nebo schváleny. Názory vyjádrené ostatními uživateli na našich stránkách nepredstavují naše názory nebo hodnoty.

Chcete-li si stežovat na informace a materiály nahrané ostatními uživateli, kontaktujte nás.

Kdy jsme odpovední za ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpeli

At už jste spotrebitelem nebo obchodním uživatelem:


 • Nevylucujeme ani neomezujeme odpovednost vuci vám, kde by to bylo protiprávní. Patrí sem odpovednost za úmrtí nebo zranení zpusobená naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zamestnancu, agentu nebo subdodavatelu a za podvod nebo podvodné zkreslení.

Pokud jste obchodním uživatelem:


 • Vylucujeme veškeré predpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo jakýkoli obsah.
 • Nebudeme zodpovední vuci vám za jakoukoli ztrátu nebo škodu, at již na základe smlouvy, precinu (vcetne nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, a to i predvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:
 • užíváním nebo nemožností použití našich stránek; nebo
 • používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.
 • Zejména nebudeme odpovídat za:
 • ztrátu zisku, prodeju, podnikání nebo príjmu;
 • prerušení podnikání;
 • ztrátu ocekávaných úspor;
 • ztrátu obchodní príležitosti, dobré vule nebo povesti; nebo
 • jakékoli neprímé nebo následné ztráty nebo škody.

Pokud jste spotrebitel:


 • Upozornujeme, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete využívat naše stránky k jakýmkoli komercním nebo obchodním úcelum a neneseme žádnou odpovednost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, prerušení podnikání nebo ztrátu obchodní príležitosti.

Jak mužeme použít vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje použijeme pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údaju

Pravidla o nahrávání obsahu na naše stránky

Kdykoli využijete funkci, která vám umožnuje nahrát obsah na naše stránky nebo se zkontaktovat s dalšími uživateli našich stránek, musíte dodržovat standardy obsahu stanovené v našich Zásadách prijatelného užití.

Zavazujete se, že jakýkoli takový príspevek je v souladu s temito normami, a budete odpovední vuci nám a odškodníte nás za jakékoliv porušení této záruky. To znamená, že budete zodpovední za jakékoli ztráty nebo škody, které utrpíme v dusledku vašeho porušení závazku.

Jakýkoli obsah, který nahráváte na naše stránky, bude považován za neduverný a nevlastní. Ke svém obsahu si ponecháte všechna vlastnická práva, ale nám i ostatním uživatelum našeho webu musíte poskytnout omezenou licenci k používání, ukládání a kopírování tohoto obsahu a distribuci a zprístupnení tretím stranám. Práva, která nám udelíte, jsou popsána v Právech, která nám dáváte k použití materiálu, který nahráváte.

Máme také právo poskytnout vaši totožnost tretí strane, která tvrdí, že jakýkoli obsah zverejnený nebo nahraný na našich stránkách predstavuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

Máme právo odstranit veškeré vaše príspevky na našich stránkách, pokud podle našeho názoru váš príspevek neodpovídá standardum obsahu stanoveným v našich Zásadách prijatelného užití Jste výlucne odpovední za zabezpecení a zálohování obsahu.

Práva, která nám dáváte k použití materiálu, který nahráváte

Když nahrajete nebo zverejníte obsah na našich stránkách, udelujete nám trvalou, celosvetovou, nevýhradní, bezplatnou, prevoditelnou licenci k používání, reprodukci, distribuci, príprave odvozených del a zobrazení tohoto obsahu generovaného uživatelem v souvislosti se službami poskytovanými našimi webovými stránkami a ruznými médii.

Nejsme zodpovední za viry a nesmíte je umistovat

Nezarucujeme, že naše stránky budou bezpecné nebo bez chyb nebo viru.

Jste zodpovední za konfiguraci informacních technologií, pocítacových programu a platformy pro prístup na naše stránky. Meli byste používat svuj vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vedomým umistováním viru, trojských koní, cervu, škodlivého kódu nebo jiných materiálu, které jsou škodlivé nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokoušet získat neoprávnený prístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo jakýkoli server, pocítac nebo databázi pripojenou k našemu webu. Nesmíte napadat naše stránky prostrednictvím útoku typu DoS nebo distribuovaným útokem typu DoS. Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný cin podle Zákona o zneužívání pocítacu z roku 1990 (Computer Misuse Act 1990). Každé takové porušení ohlásíme príslušným orgánum cinným v trestním rízení

Pravidla týkající se propojení s našimi stránkami

Mužete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak uciníte zpusobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši povest nebo ji nevyužijete.

Nesmíte vytvorit odkaz takovým zpusobem, který by naznacoval jakoukoli formu sdružování, schválení nebo potvrzení z naší strany, kde neexistuje.

Nesmíte založit odkaz na naše stránky na žádné webové stránce, kterou nevlastníte.

Naše stránky nesmí být použity v rámech (framing) na jiných stránkách, ani nemužete vytvorit odkaz na jinou cást našeho webu než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez predchozího upozornení.

Webové stránky, na kterých odkazujete, musí ve všech ohledech vyhovovat standardum obsahu stanoveným v našich Zásadách prijatelného užití

Pokud si prejete odkazovat na jiný obsah nebo ho jinak využívat, než jak je uvedeno výše, kontaktujte nás prosím.

Zákony jaké zeme se vztahují na spory?

Pokud jste spotrebitel, berte na vedomí, že tyto podmínky použití, jejich predmet a jejich forma se rídí anglickým právem. Vy i my souhlasíme, že soudy Anglie a Walesu budou mít výlucnou príslušnost.

Pokud se jedná o podnikání, tyto podmínky použití, jejich predmet a jejich vznik (a prípadné mimosmluvní spory nebo nároky) se rídí anglickým právem. Obe strany souhlasí s výhradní jurisdikcí soudu Anglie a Walesu.