Acceptable Usage Policy

ZÁSADY PRIJATELNÉHO UŽITÍ

Tyto zásady prijatelného užití stanovují podmínky mezi vámi a námi, na základe kterých mužete pristupovat k naší webové stránce www.silverlinetools.com nebo jinak komunikovat s našimi stránkami. Tyto zásady prijatelného užití platí pro všechny uživatele a návštevníky našich stránek.

Vaše užívání stránek znamená, že souhlasíte s dodržováním všech zásad uvedených v techto zásadách prijatelného užití, které doplnují naše podmínky používání stránek.

www.silverlinetools.com je web provozovaný spolecností GROUP SILVERLINE LIMITED. Spolecnost Silverline je vlastnena právnickou osobou, která je soucástí skupiny Group Silverline Limited, takže když v techto zásadách prijatelného užití uvedeme "my", odkazujeme na príslušnou spolecnost Group Silverline Limited odpovednou za tuto stránku. Group Silverline Limited je registrována v Anglii a Walesu pod obchodním císlem 03816214 a má na Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, BA22 8HZ.

Chcete-li nás kontaktovat, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Pokud s temito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte používat naše stránky.

 

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Mužete použít náš web pouze pro zákonné úcely. Nemužete používat naše stránky:

•        Zpusobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní právní predpisy.

•        Zpusobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný úcel nebo úcinek.

•        Za úcelem poškození nebo pokusu o poškození neplnoletých osob jakýmkoli zpusobem.

•        Odesílat, vedome prijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo opakovane používat jakýkoli materiál, který neodpovídá našim standardum obsahu (viz níže).

•        Posílat nebo zajištovat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávnených reklamních nebo propagacních materiálu nebo jakékoli jiné formy podobné žádosti (spamu).

•        Chcete-li vedome predat jakékoliv údaje, odesílat nebo nahrát jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské kone, cervy, casové bomby, klávesové zkratky, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobný pocítacový kód urcený k nepríznivému ovlivnení provozu libovolného pocítacového softwaru nebo hardware.

Souhlasíte také s tím, že:

•        Nebudete prebírat, duplikovat, kopírovat ani prevádet žádnou cást našeho webu v rozporu s ustanoveními našich podmínek používání stránek.

•        Nebudete pristupovat bez oprávnení, rušit, poškozovat nebo narušovat:

o  jakoukoli cást našeho webu;

o  jakékoli zarízení nebo sít, na které jsou naše stránky uloženy;

o  veškerý software používaný pri poskytování našich webových stránek; nebo

o  jakékoliv zarízení nebo sít nebo software, který vlastní nebo používá jakákoli tretí strana.

Interaktivní služby

•        Na našich stránkách mužeme z casu na cas poskytovat interaktivní služby, mimo jiné i chatovací místnosti a nástenky (interaktivní služby).

Pokud poskytujeme jakoukoli interaktivní službu, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, pokud je moderována a jaká forma moderování se používá (vcetne toho, zda jde o lidské nebo technické moderování).

Budeme se snažit vyhodnotit jakákoli možná rizika pro uživatele (a zejména pro deti) od tretích stran, pokud využívají jakoukoli interaktivní službu poskytovanou na našich stránkách, a rozhodneme se, zda je vhodné použít moderování jako relevantní službu (vcetne toho, jaký druh moderování použít) s ohledem na tato rizika. Nemáme však povinnost dohlížet, monitorovat ani moderovat jakoukoli interaktivní službu, kterou poskytujeme na našich stránkách, a výslovne vylucujeme naši odpovednost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z používání jakékoliv interaktivní služby uživatele v rozporu s našimi standardy obsahu, at je služba moderována nebo ne.

Použití jakékoli interaktivní služby mladistvými podléhá souhlasu rodice nebo opatrovníka. Doporucujeme rodicum, kterí dovolují svým detem, aby používali interaktivní službu, aby s detmi komunikovali o jejich bezpecnosti v online prostredí, nebot moderování není zárukou bezpecnosti. Nezletilé osoby, které používají libovolnou interaktivní službu, by si mely být vedomy možných rizik, které z používání vyplývají.

Pokud budeme moderátorem interaktivní služby, zpravidla vám sdelíme zpusob, jak kontaktovat moderátora, pokud budete mít obavy nebo vzniknou potíže.

STANDARDY OBSAHU

Tyto standardy obsahu se vztahují na jakýkoli materiál, kterým prispíváte na náš web (príspevek), a na všechny interaktivní služby s ním spojené.

Standardy obsahu musí být dodržovány v duchu techto zásad. Standardy platí jak pro cást príspevku, tak pro príspevek celý.

Spolecnost GROUP SILVERLINE LIMITED rozhodne podle svého uvážení, zda príspevek porušuje standardy obsahu.

Príspevek musí:

•        Být presný (pokud jsou v príspevku uvádeny skutecnosti).

•        Být skutecne dodržen (tam, kde príspevek vyjadruje názory).

•        Dodržovat zákony platné v Anglii a Walesu a v jakékoli zemi, ze které je prispíváno.

Príspevek nesmí:

•        Obsahovat jakýkoli materiál, který hanobí jakoukoliv osobu.

•        Obsahovat jakýkoli materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo poburující.

•        Propagovat sexuálne explicitní materiál.

•        Podporovat násilí.

•        Podporovat diskriminaci na základe rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo veku.

•        Porušovat jakékoli autorské právo, právo na databázi nebo obchodní znacku jiné osoby.

•        Pravdepodobne oklamat jakoukoli osobu.

•        Porušovat jakoukoli zákonnou povinnost vuci tretí strane, jako je smluvní povinnost nebo povinnost duvery.

•        Podporovat jakoukoli nelegální cinnost.

•        Pohrdat soudem.

•        Hrozit, zneužívat nebo napadat soukromí jiného cloveka nebo zpusobovat obtežování, nepríjemnosti nebo zbytecnou obavu.

•        Pravdepodobne obtežovat, rozrušovat, ztrapnovat nebo znepokojovat jinou osobu.

•        Být používán pri vydávání se za jinou osobu nebo zkreslit svou identitu nebo vztah k nejaké osobe.

•        Vyvolávat dojem, že príspevek pochází od nás, pokud tomu tak není.

•        Propagovat ci podnecovat ke spáchání nebo napomáhat jakémukoli protiprávnímu nebo trestnému jednání, jako je napríklad porušení autorských práv nebo zneužití pocítace.

•        Obsahovat prohlášení, o kterém víte, nebo se domníváte nebo máte duvodné podezrení si myslet, že osoby, kterým je prohlášení urceno nebo bude zverejneno, ho budou pravdepodobne chápat jako prímé nebo neprímé povzbuzení nebo jiný podnet k príprave nebo podnecování teroristických cinu.

•        Obsahovat jakoukoli reklamu nebo propagaci jakýchkoli služeb nebo webových odkazu na jiné stránky.

 

POZASTAVENÍ A UKONCENÍ

Podle našeho uvážení urcíme, zda došlo k porušení techto zásad prijatelného užití prostrednictvím používání našich stránek. Pokud došlo k porušení techto zásad, mužeme podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné.

Nedodržení techto zásad prijatelného užití predstavuje závažné porušení podmínek používání, které vám umožnují používat naše stránky, a muže nás vést k tomu, že podnikneme všechny nebo nekteré z následujících akcí:

•        Okamžité, docasné nebo trvalé zrušení vašeho práva využívat naše stránky.

•        Okamžité, docasné nebo trvalé odstranení jakéhokoli príspevku, který jste nahráli na naše stránky.

•        Vydání upozornení.

•        Soudní rízení proti vám na úhradu všech nákladu na základe odškodnení (vcetne, avšak bez omezení, primerených správních a právních nákladu) vyplývajících z porušení.

•        Další právní kroky proti vám.

•        Poskytnutí takových informací orgánum cinným v trestním rízení, které považujeme za nezbytné nebo požadované zákonem.

Vylucujeme naši odpovednost za veškeré kroky, které mužeme podniknout v reakci na porušení techto zásad prijatelného užití. Cinnosti, které mužeme podniknout, se neomezují na ty, které jsme popsali výše, a mužeme podniknout jakákoli další opatrení, která považujeme za primerené.

 

ZÁKONNÁ PRÍSLUŠNOST A JURISDIKCE

Podmínky zásad prijatelného užití, jejich predmet a jejich podoba se rídí anglickým právem. Vy i my spolecne souhlasíme, že soudy Anglie a Walesu budou mít výlucnou príslušnost.

 

ZMENY ZÁSAD PRIJATELNÉHO UŽITÍ

Tyto zásady prijatelného užití mužeme kdykoli zmenit zmenou této stránky. Ocekává se, že z casu na cas tuto stránku zkontrolujete, abyste zjistili, jaké zmeny jsme provedli, protože jsou pro vás právne závazné. Nekterá ustanovení obsažená v techto zásadách prijatelného užití mohou být nahrazeny ustanoveními nebo vyhláškami publikovanými jinde na našich stránkách.