Privacy Policy

 

Zásady ochrany osobních údaju

Úvod

Predstavujeme vám zásady ochrany osobních údaju spolecnosti GROUP SILVERLINE LIMITED.

Group Silverline Limited respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tímto oznámením o zásadách ochrany osobních údaju vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, jak jsou shromaždovány, vcetne toho, když navštevujete naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud jste je navštívili), a informovat vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákon chrání.

Toto oznámení o ochrane osobních údaju je poskytováno v takovém formátu, že mužete kliknout na konkrétní oblasti uvedené níže. Prípadne si zde mužete stáhnout pdf verzi techto zásad. Pro pochopení významu nekterých výrazu používaných v tomto oznámení o ochrane soukromí prosím využijte Slovník.

1. DULEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽDUJEME

3. JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5. ZVEREJNENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJU

6. MEZINÁRODNÍ PREVODY

7. BEZPECNOST DAT

8. UCHOVÁVÁNÍ DAT

9. VAŠE PRÁVA

10. SLOVNÍK

 

1.           Duležité informace a kdo jsme

Úcel tohoto oznámení o ochrane osobních údaju

Cílem tohoto oznámení o ochrane osobních údaju je poskytnout informace o tom, jak spolecnost Group Silverline Limited shromažduje a zpracovává vaše osobní údaje, a to i prostrednictvím on-line dotazu, registrace produktu k prodloužení záruky/záruky na produkt, predložení recenze produktu a používání tohoto webu, vcetne veškerých údaju, které mužete poskytnout prostrednictvím této webové stránky, když se prihlásíte odberu našeho newsletteru nebo se zúcastníte souteže.

Ani naše produkty, ani tato webová stránka nejsou urceny pro deti a my vedome neshromaždujeme údaje týkající se detí.

Je duležité, abyste si precetli toto oznámení o ochrane osobních údaju spolecne s jakýmikoli jinými oznámeními o ochrane osobních údaju nebo oznámení o spravedlivém zpracování, které mužeme poskytnout pri konkrétních príležitostech, když shromaždujeme nebo zpracováváme osobní údaje o vás, abyste si plne uvedomovali, jak a proc používáme vaše údaje. Toto oznámení o ochrane osobních údaju doplnuje ostatní oznámení a není urceno k jejich nahrazení.

Kontrolor

[SILVERLINE TOOLS] je obchodní divize spolecnosti [Powerbox AG, která je soucástí skupiny Group Silverline Limited]. Tyto zásady ochrany osobních údaju používání jsou vydávány jménem skupiny Group Silverline Limited, takže když uvedeme "my", "my" nebo "náš" v techto podmínkách používání, máme na mysli príslušnou spolecnost v rámci této skupiny. Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace o príslušné právnické osobe, která je správcem údaju.

Jmenovali jsme poverence ochrany osobních údaju, který je zodpovedný za dohled nad otázkami týkajícími se tohoto oznámení o ochrane osobních údaju. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochrane osobních údaju, vcetne prípadných žádostí o uplatnení vašich zákonných práv, obratte se na poverence ochrany osobních údaju pomocí níže uvedených informací.

Kontaktní údaje

Toto jsou kontaktní údaje:

Úplný název právnické osoby: Group Silverline Limited

Kontakt: Správce ochrany osobních údaju (Data Privacy Manager)

E-mailová adresa: [email protected]

Poštovní adresa: Boundary Way, Yeovil, BA22 8HZ

Máte právo kdykoli podat stížnost úradu komisare pro informace (ICO), orgán Spojeného království pro otázky ochrany údaju (www.ico.org.uk). V prípade jakýchkoliv obav ci problému z vaší strany bychom však ocenili, abyste se nejdríve zkontaktovali s námi, než oslovíte ICO.

Zmeny v oznámení o ochrane soukromí a vaše povinnost nás informovat o zmenách

Tato verze byla naposledy aktualizována dne 30. dubna 2018 a predchozí verze je možné získat kontaktováním nás.

Zákon o ochrane osobních údaju ve Velké Británii se zmení dne 25. kvetna 2018. Prestože toto oznámení o ochrane soukromí stanoví vetšinu vašich práv podle nových zákonu, možná ješte nebudeme schopni odpovedet na nekteré vaše požadavky do kvetna 2018, protože stále pracujeme na tom, aby naše systémy byly pripraveny na nekteré z techto zmen.

Je duležité, aby osobní údaje, které máme o vás, byly presné a aktuální. Informujte nás, pokud se vaše osobní údaje zmení behem vašeho vztahu s námi.

Odkazy tretích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, pluginy a aplikace tretích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením techto pripojení mužete tretím stranám umožnit shromaždování nebo sdílení údaju o vás. Tyto webové stránky tretích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochrane osobních údaju. Když opustíte naše webové stránky, doporucujeme si precíst oznámení o ochrane soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

 

2.           Údaje, které o vás shromaždujeme

Osobní údaje znamenají veškeré informace o jednotlivci, na základe kterých muže být tato osoba identifikována. Nezahrnují údaje, kde byla odstranena totožnost (anonymní údaje).

Mužeme shromaždovat, používat, ukládat a tam, kde je to možné, prevádet ruzné druhy osobních údaju o vás, které jsme seskupili takto:

•      Identifikacní údaje zahrnují jméno, príjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, vekové rozmezí a oslovení.

•      Kontaktní údaje zahrnují adresu bydlište, e-mailovou adresu a telefonní císla.

•      Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše prihlašovací údaje, typ prohlížece a verze, nastavení casového pásma a místo, prohlížec plug-in typu a verze, operacní systém a platformu a další technologie na zarízení, které používáte pro prístup k této webové stránky.

•      Profilová data zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, vaše zájmy, preference, zpetnou vazbu a odpovedi na pruzkumy.

•      Údaje o použití zahrnují informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, produkty a služby.

•      Marketingové a komunikacní údaje zahrnují vaše preference pri prijímání marketingových aktivit našich a tretích stran a vaše komunikacní preference.

Také shromaždujeme, používáme a sdílíme agregovaná data, jako jsou statistické nebo demografické údaje za jakýmkoli úcelem. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údaju, ale nejsou považovány za osobní údaje z právního hlediska, nebot tyto údaje prímo neodhalují nebo odhalují neprímo vaši totožnost. Mužeme napríklad shromáždit údaje o využití a vypocítat procento uživatelu, kterí pristupují k urcité funkci webové stránky. Nicméne pokud bychom propojili agregované údaje s vašimi osobními údaji tak, že by bylo možné prímo ci neprímo identifikovat vás, považujeme tato kombinovaná data za osobní údaje, které budou použity v souladu s temito zásadami o ochrane osobních údaju.

Neshromaždujeme žádné zvláštní kategorie osobních údaju o vás (což zahrnuje údaje o rase nebo etnickém puvodu, náboženském nebo filozofickém presvedcení, sexuálním živote, sexuální orientaci, politických názorech, clenství v odborových organizacích, informace o zdraví a genetických a biometrických údajích). Nezabýváme se ani shromaždováním informací o odsouzeních a trestných cinech.

Pokud neposkytnete osobní údaje

V prípadech, kdy musíme shromaždovat osobní údaje podle zákona nebo v souladu s podmínkami smlouvy, kterou máme s vámi uzavrenou, a vy nám tyto údaje neposkytnete, nemusíme být schopni plnit smlouvu, kterou s vámi máme uzavrenou, nebo se snažíme s vámi uzavrít (napríklad vám poskytnout zboží nebo služby). V tomto prípade možná budeme muset zrušit naše zboží nebo službu; v takovém prípade vás budeme informovat.

 

3.           Jak jsou získávány vaše osobní údaje?

Pro shromaždování údaju od vás a pro vás používáme ruzné metody, mimo jiné prostrednictvím:

•      Prímé interakce. Mužete nám poskytnout svou identitu, kontaktní údaje vyplnením formuláru nebo odpovídajícím zpusobem poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným zpusobem. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když si:

·        vytvoríte úcet na našich webových stránkách;

·        objednáte naši službu nebo publikace;

·        vyžádáte si marketing, který vám bude zaslán;

·        vstoupíte do souteže, propagace nebo pruzkumu;

·        poskytnete nám nejakou zpetnou vazbu; nebo

·        poskytnete recenzi produktu nebo služby.

•      Automatizované technologie nebo interakce. Pri interakci s našimi webovými stránkami mužeme automaticky shromaždovat technické údaje o vašem zarízení, aktivitách procházení a vzorcích. Tyto osobní údaje shromaždujeme pomocí souboru cookie, protokolu serveru a dalších podobných technologií. Mužeme také získat technické informace o vás, pokud navštívíte jiné weby používající naše soubory cookie. Další podrobnosti naleznete v zásadách cookie.

•      Tretí strany nebo verejne dostupné zdroje. Mužeme obdržet osobní údaje o vás od ruzných tretích stran a verejných zdroju, jak je uvedeno níže:

·        Technické údaje od techto stran:

a) poskytovatelé analytických služeb, jako je Google, který sídlí mimo EU;

b) reklamní síte umístené uvnitr EU; a

c) poskytovatelé vyhledávacích informací umístených v rámci EU.

•      Kontaktní, financní a transakcní údaje od poskytovatelu technických, platebních a dorucovacích služeb, jako jsou Sagepay, Pure360 (PurePromoter), Zendesk, UPS a DPD se sídlem v EU.

4.           Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje. Nejcasteji použijeme vaše osobní údaje za následujících okolností:

•      Kde musíme konat dle smlouvy, kterou se chystáme uzavrít nebo jsme s vámi uzavreli.

•      Pokud je to nezbytné pro naše oprávnené zájmy (nebo pro zájmy tretí strany) a vaše zájmy a základní práva nepreváží tyto zájmy.

•      Pokud potrebujeme splnit zákonné nebo regulacní závazky.

Prectete si prosím Slovník v cásti 10, abyste zjistili více o typech právních základu, na které se budeme spoléhat pri zpracování vašich osobních údaju.

Obecne se nespoléháme na souhlas jako právním základ pro zpracování vašich osobních údaju v jiných situacích, než je zasílání prímého marketingu tretí stranou prostrednictvím poštovní, e-mailové nebo textové zprávy. Máte právo kdykoli zrušit souhlas s marketingovými aktivitami, a to tak, že nás kontaktujete nebo kliknete na odkaz pro odhlášení (unsubscribe) v jakékoliv marketingové zpráve, která vám byla zaslána.

Úcely, pro které použijeme vaše osobní údaje

Níže v tabulce jsou uvedeny všechny zpusoby, jakými hodláme používat vaše osobní údaje, a o které právní základy se budeme opírat. Také jsme urcili, jaké jsou naše oprávnené zájmy tam, kde je to vhodné.

Všimnete si, že mužeme vaše osobní údaje zpracovávat na více než jednom zákonném základe v závislosti na konkrétním úcelu, pro který používáme vaše data. Kontaktujte nás, pokud potrebujete podrobnosti o konkrétním právním duvodu, na který se spoléháme, abychom zpracovali vaše osobní údaje, pokud je v tabulce uveden více než jeden duvod.

Úcel/cinnost

Typ údaju

Zákonný základ pro zpracování vcetne základu oprávneného zájmu

Chcete-li se zaregistrovat jako nový držitel úctu

(a) Identita

(b) Kontakt

Plnení smlouvy s vámi

Spravovat náš vztah s vámi, který bude zahrnovat:

(a)    Oznamování zmen našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údaju

(b)    Požádáme vás, abyste provedli recenzi nebo se zúcastnili pruzkumu

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing a komunikace

(a) Plnení smlouvy s vámi

(b) Nutnost splnit zákonné povinnosti

(c) Nezbytné pro naše oprávnené zájmy (aktualizovat naše záznamy a analyzovat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby)

Umožnit vám zúcastnit se souteže nebo pruzkumu

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Použití

(e) Marketing a komunikace

(a) Plnení smlouvy s vámi

(b) Nezbytné pro naše oprávnené zájmy (zkoumat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, rozvíjet je a rozvíjet naše podnikání)

Správa a ochrana našeho podnikání a našich webových stránek (vcetne rešení problému, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostování dat)

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické

(a) Nutné pro naše oprávnené zájmy (pro provozování našeho podnikání, poskytování správy a služeb IT, zabezpecení síte, predcházení podvodum a v souvislosti s reorganizací podniku nebo restrukturalizací skupiny)

(b) Nutné splnit zákonné povinnosti

Poskytovat vám relevantní obsah a reklamu na webových stránkách a zmerit nebo pochopit úcinnost reklamy, kterou vám nabízíme

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Použití

(e) Marketing a komunikace

(f) Technické

Nezbytné pro naše oprávnené zájmy (studovat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, rozvíjet je, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii)

Využít analýzu dat ke zlepšení našich webových stránek, produktu/služeb, marketingu, vztahu se zákazníky a zkušeností

(a) Technické

(b) Použití

Nezbytné pro naše oprávnené zájmy (definovat typy zákazníku pro naše produkty a služby, udržovat naše webové stránky aktualizované a relevantní, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii)

Doporucit zboží nebo služby, které by vás mohly zajímat

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické

(d) Použití

(e) Profil

Nutné pro naše oprávnené zájmy (rozvíjet naše produkty/služby a rozvíjet naše podnikání)

Marketing

Snažíme se poskytnout vám možnosti týkající se urcitých použití osobních údaju, zejména v oblasti marketingu a reklamy. Zrídili jsme následující mechanismy kontroly osobních údaju:

Propagacní nabídky od nás

Mužeme použít vaše identifikacní údaje, kontaktní údaje, technické údaje, údaje o použití a údaje o profilu, abychom vytvorili názor na to, co si myslíme, že byste chteli nebo potrebovali nebo co vás muže zajímat. Tímto zpusobem rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky mohou být pro vás relevantní (nazýváme to marketing).

Obdržíte od nás marketingovou komunikaci, pokud jste od nás požadovali informace nebo od nás zakoupili zboží nebo jste nám poskytli své údaje, když jste vstoupili do souteže nebo jste se zaregistrovali k propagacní akci a v zároven jste neoznámili, že nechcete dostávat marketingové informace.

Marketing tretích stran

Získáme váš výslovný souhlas s tím, než sdílíme vaše osobní údaje s jakoukoli spolecností mimo skupinu Silverline Limited Group pro marketingové úcely.

Odvolání souhlasu

Mužete nás požádat, abychom vám kdykoli prestali posílat marketingové zprávy prihlášením do svého úctu online pres web a zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí príslušných polícek úpravou marketingových preferencí nebo sledováním odkazu o odvolání souhlasu v jakékoli marketingové zpráve zaslané vám. Nebo nás kdykoliv kontaktujte. Pokud se odhlásíte od zasílání techto marketingových zpráv, nebude se to týkat osobních údaju, které nám byly poskytnuty v dusledku registrace, záruky nebo jiných transakcí.

Cookies

Mužete nastavit, aby váš prohlížec odmítl všechny nebo nekteré soubory cookie prohlížece, nebo vás upozornoval, když webové stránky nastavují nebo mají prístup k souborum cookie. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, upozornujeme vás, že nekteré cásti této webové stránky se mohou stát neprístupnými nebo nefungují správne. Další informace o cookies, které používáme, naleznete v našich zásadách cookie.

Zmena úcelu

Použijeme vaše osobní údaje pouze pro úcely, pro které jsme je shromáždili, pokud se rozumne nerozhodneme, že je potrebujeme použít z jiného duvodu a tento duvod je slucitelný s puvodním úcelem. Pokud chcete získat vysvetlení, jak je zpracování nového úcelu kompatibilní s puvodním úcelem, kontaktujte nás.

Pokud potrebujeme používat vaše osobní údaje pro nesouvisející úcely, upozorníme vás a vysvetlíme právní základ, který nám to umožní.

Vezmete prosím na vedomí, že vaše osobní údaje mužeme bez vašeho vedomí nebo souhlasu zpracovat v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon požaduje nebo povoluje.

 

5.           Zverejnení vašich osobních údaju

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže pro úcely uvedené v tabulce v odstavci 4 výše.

• Interní tretí strany uvedené ve Slovníku (§ 10).

• Externí tretí strany uvedené ve Slovníku (§ 10).

• Tretí strany, kterým se mužeme rozhodnout prodat, prevést nebo sloucit cásti našeho podnikání nebo našeho majetku. Také se mužeme snažit získat další podniky nebo se s nimi spojit. Pokud dojde k nejaké zmene našeho podnikání, mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným zpusobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochrane osobních údaju.

Požadujeme, aby všechny tretí strany respektovaly bezpecnost vašich osobních údaju a aby se s nimi zacházelo v souladu se zákonem. Nepovolíme poskytovatelum služeb tretích stran, aby používali vaše osobní údaje pro své vlastní úcely a povolíme jim, aby zpracovávali vaše osobní údaje pro urcené úcely a v souladu s našimi pokyny.

 

6.           Mezinárodní prevody

Nekteré z našich externích tretích stran jsou založeny mimo Evropský hospodárský prostor (EHP), a proto jejich zpracování vašich osobních údaju bude zahrnovat prevod dat mimo EHP.

Vždy, když prevedeme vaše osobní údaje z EHP, zajistíme, že jim bude poskytnuta podobná úroven ochrany tím, že zajistíme, že bude implementována alespon jedna z následujících záruk:

•      Vaše osobní údaje prevedeme pouze do zemí, které považují úroven ochrany osobních údaju definovanou Evropskou komisí za odpovídající. Další podrobnosti viz Evropská komise: Primerenost ochrany osobních údaju v zemích mimo EU ((v originále: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries).

•      Pokud používáme urcité poskytovatele služeb, mužeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajum stejnou ochranu, jakou mají v Evrope. Další podrobnosti viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o predávání osobních údaju do tretích zemí (v originále: Model contracts for the transfer of personal data to third countries).

•      Pokud používáme poskytovatele se sídlem v USA, mužeme je prevádet, pokud jsou soucástí Privacy Shield, který vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu osobním údajum sdíleným mezi Evropou a USA. Další podrobnosti viz Evropská komise: EU-US Privacy Shield.

Pokud chcete další informace o konkrétním mechanismu, který používáme pri prevodu vašich osobních údaju z EHP, kontaktujte nás.

 

7.           Bezpecnost dat

Zavedli jsme vhodná bezpecnostní opatrení, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly neoprávnene ztraceny, použity nebo k nim bylo neoprávnene pristoupeno, zmeneny nebo zverejneny. Krome toho poskytujeme prístup k vašim osobním údajum pouze tem zamestnancum, agentum, dodavatelum a dalším tretím stranám, které k nim prístup potrebují. Budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynu a podléhají povinnosti mlcenlivosti. Zavedli jsme postupy pro rešení jakéhokoli podezrení na porušení osobních údaju a budeme vás a jakýkoli príslušný regulacní úrad informovat o porušení, pokud se to od nás zákonne vyžaduje.

 

8.           Uchovávání dat

Jak dlouho budete využívat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnení úcelu, pro než jsme je shromaždovali, a to i za úcelem splnení jakýchkoli právních, úcetních nebo zpravodajských požadavku.

K urcení príslušné doby uchovávání osobních údaju zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údaju, potenciální riziko poškození neoprávneným použitím nebo zverejnení vašich osobních údaju, úcely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda tyto cíle mužeme dosáhnout jinými zpusoby a platnými právními požadavky.

Ze zákona musíme udržovat základní informace o našich zákaznících (vcetne kontaktních údaju, identit, financních údaju a údaju o transakcích) po dobu šesti let poté, co prestanou být zákazníky pro danové úcely.

V nekterých prípadech mužete požádat o smazání údaju: další informace naleznete v cásti Žádost o smazání níže.

Za urcitých okolností mužeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby již nebyly s vámi spojeny) pro výzkumné nebo statistické úcely. V takovém prípade mužeme tyto informace používat neomezene bez dalšího upozornení.

 

9.           Vaše práva

Za urcitých okolností máte práva týkající se vašich osobních údaju podle zákonu na ochranu dat. Další informace o vašich právech naleznete níže:

•      Požádat o prístup k vašim osobním údajum: Osobní údaje si mužete prohlédnout pri prihlášení k úctu online. Prípadne nás zašlete e-mailem prímo na adresu [email protected].

•      Požádat o opravu vašich osobních údaju: Osobní údaje mužete opravit prihlášením do svého úctu online. Prípadne nás zašlete e-mailem prímo na adresu [email protected].

•      Požádat o vymazání vašich osobních údaju: Pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

•      Predmet zpracování vašich osobních údaju: Pošlete nám e-mail prímo na adrese [email protected].

•      Požádat o omezení zpracování vašich osobních údaju: Pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

•      Právo na zrušení souhlasu: Pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

Pokud si prejete uplatnit nekterá z výše uvedených práv nebo v souvislosti s jinou záležitostí, kontaktujte nás.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

Nebudete muset zaplatit poplatek za prístup k vašim osobním údajum (ani za výkon jakýchkoli jiných práv). Mužeme však úctovat primerený poplatek, pokud je vaše žádost zjevne neopodstatnená, opakovaná nebo nadmerná. Také mužeme za techto okolností odmítnout vyhovet vaší žádosti.

Co bychom od vás mohli potrebovat

Možná bude zapotrebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit si právo na prístup k vašim osobním údajum (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpecnostní opatrení, které zajistí, že osobní údaje nebudou zverejneny žádné osobe, která nemá právo ji obdržet. Mužeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti o urychlení naší odpovedi.

Casový limit pro odpoved

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho mesíce. Obcas muže trvat déle než mesíc, pokud je vaše žádost obzvlášte složitá nebo jste podali nekolik žádostí. V takovém prípade vás budeme prubežne informovat.

 

10.         Slovník

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zákonný zájem znamená zájem našeho podnikání o vedení a rízení našeho podnikání, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu/produkt a nejlepší a nejbezpecnejší zkušenost. Ujistíme se, že zvážíme a vyvážíme jakýkoli potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva, než zpracujeme vaše osobní údaje pro naše oprávnené zájmy. Nepoužíváme vaše osobní údaje k cinnostem, kde naše zájmy prevyšují dopad na vás (pokud nemáte váš souhlas nebo pokud jinak zákon nevyžaduje nebo nepovoluje). Další informace o tom, jak hodnotíme naše legitimní zájmy proti jakémukoli potenciálnímu dopadu na vás, pokud jde o konkrétní aktivity, získáte tím, že nás kontaktujete.

Plnení smlouvy znamená zpracování vašich údaju v prípade, kdy je to nezbytné pro plnení smlouvy, ve které jste stranou, nebo pro provedení kroku, které vyžadujete, pred uzavrením takové smlouvy.

Dodržování zákonných nebo regulacních povinností znamená zpracování vašich osobních údaju, pokud je to nezbytné pro splnení zákonných nebo regulacních povinností, kterým jsme povinni.

TRETÍ STRANY

Interní tretí strany

Ostatní spolecnosti Group Silverline Limited pusobící jako spolecní správci nebo zpracovatelé, kterí mají sídlo ve Spojeném království a poskytují služby správy IT a systému a poskytují reporting vedení spolecnosti.

Externí tretí strany

•      Poskytovatelé služeb se sídlem ve Spojeném království, Evrope a Spojených státech amerických, kterí poskytují služby správy IT a systému.

•      Profesionální poradci vcetne právníku, bankéru, auditoru a pojištoven se sídlem ve Spojeném království, kterí poskytují poradenské, bankovní, právní, pojištovací a úcetní služby.

•      HM Revenue & Customs, regulátori a další orgány se sídlem ve Spojeném království, které vyžadují oznamování zpracovatelských cinností za urcitých okolností.

•      Poskytovatelé plateb se sídlem v Evrope, kterí poskytují platební možnosti a související administrativní služby.

•      Automatizované marketingové služby se sídlem v Evrope, které poskytují marketingové a poštovní, emailové a textové marketingové služby.

•      Poskytovatelé služeb se sídlem v Evrope a Japonsku, kterí poskytují prekladatelské služby.

VAŠE PRÁVA

Máte právo:

Požádat o prístup k vašim osobním údajum (obecne známé jako "žádost o prístup k údajum"). To vám umožní obdržet kopii osobních údaju, které o vás uchováváme, a overit, že jsme je legálne zpracovávali.

Požádat o opravu osobních údaju, které o vás uchováváme. To vám umožnuje neúplné nebo nepresné údaje, které máme o vás, opravit, i když možná budeme muset overit správnost nových údaju, které nám poskytnete.

Požádat o vymazání vašich osobních údaju. To vám umožnuje požádat o smazání nebo odstranení osobních údaju, pokud neexistují žádné duvody, proc je dále zpracováváme. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranení vašich osobních údaju, kde jste úspešne uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kde jsme mohli vaše informace zpracovávat protiprávne nebo kde jsme povinni vymazat vaše osobní údaje kvuli dodržování místních zákonu. Upozornujeme však, že nemusíme vždy vyhovet vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních duvodu, které vám budou v prípade potreby oznámeny v okamžiku vašeho požadavku.

Nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údaju, v nichž se spoléháme na oprávnený zájem (nebo zájem tretí strany), a pokud jde o vaši konkrétní situaci, která vás vede k tomu, abyste nesouhlasili se zpracováním, protože to zasahje vaše práva a svobody. Máte také právo vznést námitky, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro úcely prímého marketingu. V nekterých prípadech mužeme prokázat, že máme presvedcivé oprávnené duvody pro zpracování vašich informací, které prevyšují vaše práva a svobody.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údaju. To nám umožnuje požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údaju v následujících scénárích: (a) pokud chcete, abychom stanovili presnost údaju; (b) pokud je naše použití údaju nezákonné, ale nechcete, abychom jej vymazali; (c) v prípade, že potrebujete uchovávat údaje, a to i tehdy, když je již nepotrebujeme, abyste vytvorili, uplatnili nebo obhájili právní nároky; nebo (d) jste vznesli námitky proti tomu, že používáme vaše údaje, ale musíme overit, zda máme nadrazené oprávnené duvody k jejich použití.

Požádat o prevod vašich osobních údaju na vás nebo na tretí osobu. Poskytneme Vám nebo tretí osobe, kterou jste si vybrali, vaše osobní údaje ve strukturovaném, bežne používaném, strojove citelném formátu. Upozornujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, ke kterým jste puvodne poskytli souhlas k použití nebo kde jsme tyto informace použili k plnení smlouvy s vámi.

Odvolat souhlas kdykoliv, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údaju. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného dríve, než odvoláte svuj souhlas. Pokud svuj souhlas odvoláte, možná nebudeme schopni poskytnout vám urcité produkty nebo služby. Poradíme vám, pokud tomu tak je v dobe, kdy odvoláte svuj souhlas.