Algemene voorwaarden

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat wordt er in deze voorwaarden vermeld?

Deze voorwaarden geven u de regels die geldig zijn voor het gebruik van onze website www.silverlinetools.com (onze site).

Klik op de onderstaande snelkoppelingen voor meer informatie betreffende elk onderwerp:

 • Wie wij zijn en hoe u met ons contact kunt opnemen.
 • Door gebruik te maken van onze site stemt u met deze voorwaarden in.
 • Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn.
 • Wij kunnen wijzigingen in deze voorwaarden doorvoeren.
 • Wij kunnen wijzigingen in of op onze website doorvoeren.
 • Wij kunnen onze website tijdelijk buiten gebruik stellen of wissen.
 • Hoe u materiaal op onze website kunt gebruiken.
 • Vertrouw niet op informatie op onze site.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wij verwijzen.
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd.
 • Wanneer wij verantwoordelijk zijn voor verlies of schade dat of die door u geleden is.
 • Regels betreffende het uploaden van inhoud naar onze site.
 • Rechten die u ons toekent om gebruik te maken van materiaal dat door u wordt geüpload.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen, en u mag deze niet introduceren.
 • Regels betreffende het verwijzen naar onze site.
 • Welke nationale wetgeving is van kracht op eventuele geschillen?
 • Onze handelsmerken zijn geregistreerd.

Wie wij zijn en hoe u met ons contact kunt opnemen

[SILVERLINE TOOLS] is een handelsafdeling van [Powerbox AG een bedrijf dat deel uitmaakt van de groep Group Silverline Limited Group]. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in opdracht van de Group Silverline Limited Group, wat betekent dat wanneer wij in deze Voorwaarden gebruik maken van de term "we/wij" of van de afgeleide vormen ervan, er verwezen wordt naar het relevante bedrijf binnen deze groep. Neem contact met ons op voor meer informatie betreffende de wettelijke entiteit die verantwoordelijk is voor deze website.

Om contact met ons op te nemen gelieve te mailen naar support@silverlinetools.com

Door gebruik te maken van onze site stemt u met deze voorwaarden in

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze site bevestigt u dat u deze voorwaarden aanvaardt en dat u deze zult respecteren, alsook het beleid waarnaar in deze voorwaarden verwezen wordt.

Indien u niet instemt met deze voorwaarden of deze niet aanvaardt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wij raden u aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor gebruik in de toekomst.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende voorwaarden die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons Privacy-beleid. Zie verder onder clausule.
 • Ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, waarin het toegestane en het verboden gebruik van onze site wordt beschreven. Wanneer u gebruikmaakt van onze site dient u dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik te respecteren.
 • Ons Cookie-beleid waarin informatie wordt gegeven betreffende de cookies op onze site.

Wij kunnen wijzigingen in deze voorwaarden doorvoeren

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze geactualiseerde voorwaarden zullen terug te vinden zijn op onze site. Telkens wanneer u onze site wenst te gebruiken, behoort het tot uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van kracht zijn.

Deze voorwaarden werden de laatste keer geactualiseerd in mei 2018

Wij kunnen wijzigingen in of op onze website doorvoeren

We kunnen van tijd tot tijd onze site actualiseren en wijzigen in het licht van wijzigingen die zijn doorgevoerd in ons productenaanbod, de wensen van onze gebruikers, en onze zakenprioriteiten.

Wij kunnen onze website tijdelijk buiten gebruik stellen of wissen

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij kunnen niet garanderen dat onze site of de inhoud ervan steeds of ononderbroken beschikbaar zal of zullen zijn. Wij kunnen onze site gedeeltelijk of volledig om zaken- en operationele redenen tijdelijk buiten gebruik stellen of wissen. Wij zullen uiteraard proberen om u van een dergelijke buitengebruikstelling of verwijdering van de site op voorhand op de hoogte te brengen.

U bent er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang krijgen tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en van andere van toepassing zijnde voorwaarden, en dat zij deze naleven en respecteren.

Hoe u materiaal op onze website kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaars of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat daar gepubliceerd is. Deze documenten zijn beschermd door copyright-wetgeving en -overeenkomsten over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U kunt een kopie afdrukken en extracten downloaden van welke pagina of pagina's dan ook van onze site voor uw persoonlijk gebruik, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is terug te vinden.

U mag de papieren of digitale kopies van welk materiaal dan ook dat u hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, op welke wijze dan ook, en u mag geen illustraties, foto-, video- of audiobestanden, dan wel welke grafische afbeeldingen dan ook los van de bijgaande tekst gebruiken.

Onze status (en die van welke geïdentificeerde bijdragers dan ook) als auteurs van inhoud op onze site dient steeds vermeld te worden.

U mag niet welk deel dan ook van de inhoud van onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daartoe een licentie te hebben verkregen van ons of van onze licentiegevers.

Indien u welk deel dan ook van onze site afdrukt, kopieert, of downloadt en inbreuk pleegt op deze voorwaarden zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden ingetrokken, en zult u op ons verzoek welke kopies dan ook van het materiaal die u geproduceerd hebt, dienen terug te geven of te vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op onze site

De inhoud van onze site wordt enkel ter algemene informatie ter beschikking gesteld. De inhoud is niet bedoeld als technische, financiële, wettelijke, of een ander type advies waarop u kunt bouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen alvorens welke actie dan ook te nemen of niet te nemen op basis van de inhoud die is terug te vinden op onze site.

Alhoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site te actualiseren, beweren wij niet of geven wij geen garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud die is terug te vinden op onze site nauwkeurig, volledig, of geactualiseerd is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wij verwijzen

Wanneer onze site snelkoppelingen omvat naar andere websites en resources die worden aangeboden door derde partijen, worden deze snelkoppelingen enkel gegeven ter informatie en voor uw gemak. De weergave van dergelijke snelkoppelingen mag niet geïnterpreteerd worden als een goedkeuring of aanbeveling door ons van de websites waarnaar verwezen wordt, noch van de informatie, producten, of diensten die u daar kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over websites van derden partijen, en aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor welke inhoud, materiaal, of informatie dan ook die daar is terug te vinden. Uw gebruik van een site van een derde partij kan onderhevig zijn aan de voorwaarden van de website van die derde partij.

Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd

Deze website kan informatie en materiaal omvatten die zijn geüpload door andere gebruikers van de site, met inbegrip van boodschappen op prikborden. Deze informatie en dit materiaal zijn niet door ons gecontroleerd noch goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze site stemmen niet noodzakelijkerwijze overeen met onze meningen of waarden.

Indien u een klacht wenst in te dienen betreffende informatie en materiaal die zijn geüpload door andere gebruikers gelieve dan contact met ons op te nemen.

Wanneer wij verantwoordelijk zijn voor verlies of schade dat of die door u geleden is

Of u nu een consumenten- of een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten in geen enkel geval onze verantwoordelijkheid naar u toe uit, noch beperken deze, indien dat onwettelijk zou zijn. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor een overlijden of voor persoonlijk letsel dat veroorzaakt zou zijn door nalatigheid van onze zijde of door nalatigheid van onze medewerkers, agenten, of onderaannemers, noch voor fraude of voor een frauduleuze misrepresentatie.

Indien u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, representaties, of andere termen uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of op welke inhoud ervan dan ook.
 • Wij zullen niet verantwoordelijk zijn naar u toe voor welk verlies of welke schade dan ook, zij het in contract, naar aanleiding van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichtingen, of anders, zelfs indien dit te voorzien is, of voorkomt naar aanleiding van of in verband met:
 • gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van onze site; of
 • gebruik van of steunen op welke inhoud dan ook niet weergegeven op onze site.
 • In het bijzonder zullen niet aansprakelijk zijn voor:
 • verlies van winst, verkoop, zaken, of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van geanticipeerde besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, van goede wil, of van reputatie; of
 • welke onrechtstreeks of gevolgverlies of schade dan ook.

Indien u een consumentengebruiker bent:

 • Gelieve op te merken dat we onze site enkel ter beschikking stellen voor huishoudelijk en privé gebruik. U stemt ermee in om onze site niet te gebruiken voor welke commerciële of zakelijke doeleinden dan ook, en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid naar u toe voor welk verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking, of zakelijke kansen dan ook.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken zoals is vermeld in ons Privacy-beleid

Inhoud uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een kenmerk dat u in staat stelt om inhoud naar onze site te uploaden of contact te maken met andere gebruikers van onze site, dient u de normen met betrekking tot deze inhoud te respecteren zoals die uiteengezet zijn in ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik.

U verzekert ons dat welke bijdrage dan ook deze normen respecteert, en u zult verantwoordelijk zijn naar ons toe en ons vergoeden voor welke inbreuk daarop dan ook. Dit betekent dat u verantwoordelijk zult zijn voor welk verlies of welke schade dan ook dat of die wij leiden als gevolg van het niet door u naleven van deze garantie.

Welke inhoud dan ook die u uploadt naar onze site zal geacht worden niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom te zijn. U behoudt al uw rechten als eigenaar, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van onze site een beperkte licentie te geven voor gebruik, opslag, en het kopiëren van die inhoud en om deze te verdelen en ter beschikking te stellen van derde partijen. De rechten waarvoor u een licentie ter beschikking stelt, zijn beschreven in Rechten die u ons toekent om geüpload materiaal te gebruiken.

Wij hebben ook het recht om uw identiteit vrij te geven aan welke derde partij dan ook die beweert dat welke inhoud dan ook die geplaatst werd op of geüpload is naar onze site een inbreuk inhoudt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun privacy-rechten.

We hebben het recht om welke publicatie dan ook die u op onze site plaatst te verwijderen indien naar onze mening uw publicatie niet voldoet aan de normen met betrekking tot de inhoud zoals die zijn uiteengezet in ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van een back-up van uw inhoud.

Rechten die u ons toekent om gebruik te maken van materiaal dat door u wordt geüpload

 • Wanneer u inhoud naar onze site uploadt of daar publiceert, geeft u ons een oneindige, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie om deze door de gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, te verdelen, of afgeleide werken daarvan te produceren, en weer te geven in verband met de dienst die geleverd wordt door onze website en voor verschillende media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen, en u mag deze niet introduceren

Wij garanderen niet dat onze site beveiligd is en vrij is van bugs en virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's, en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen software ter bescherming tegen virussen te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig is of dat technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot onze site, tot de server waarop onze site is opgeslagen, of tot welke server, computer, of database dan ook die verbonden is met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of door een verdeelde denial-of-service aanval. Indien u deze voorwaarden niet naleeft, begaat u een misdrijf onder de Computer Misuse Act 1990 (Computermisdrijfwetgeving van 1990). We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetgevende autoriteiten, en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door hen uw identiteit mee te delen. Ingeval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden ingetrokken.

Regels betreffende het verwijzen naar onze site

U kunt een snelkoppeling opzetten naar onze thuispagina, op voorwaarde dat u dat doet op een wijze die eerlijk en wettelijk is en die onze reputatie niet beschadigt of er voordeel uit haalt.

U mag geen enkele snelkoppeling opzetten op een zodanige wijze dat er welke vorm van associatie, goedkeuring, of ondersteuning van onze zijde dan ook wordt gesuggereerd indien er daarvan absoluut geen sprake is.

U mag geen enkele snelkoppeling naar onze site opzetten op een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet afgebeeld worden op welke andere site dan ook, en u mag geen snelkoppeling opzetten naar welke deel dan ook van onze site behalve de thuispagina ervan.

Wij behouden ons het recht om de toestemming tot het opzetten van snelkoppelingen op welk moment dan ook en zonder voorafgaande melding in te trekken.

De website waarin u de snelkoppeling plaatst, dient op alle vlakken aan de normen te voldoen met betrekking tot de inhoud zoals die vermeld zijn in ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik.

Indien u een snelkoppeling wenst op te zetten of gebruik wenst te maken van welke inhoud dan ook op onze site die verschillend is van deze die hierboven is uiteengezet, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Welke nationale wetgeving is van kracht op eventuele geschillen?

Indien u een consument bent, gelieve dan op te merken dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp ervan, en de vorm ervan onderhevig zijn aan Engelse wetgeving. U en wijzelf stemmen erin toe dat de rechtbanken van Engeland en Wales hierover de exclusieve jurisdictie hebben.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp ervan, en de vorm ervan (alsook welke niet-contractuele betwistingen of claims dan ook) onderhevig aan Engelse wetgeving. Beide partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie hierover van de rechtbanken van Engeland en Wales.