Beleid Aanvaardbaar Gebruik

BELEID AANVAARDBAAR GEBRUIK

Dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik legt de voorwaarden tussen u en ons vast waarbinnen u toegang kunt krijgen tot onze website www.silverlinetools.com of op welke andere wijze dan ook kunt interageren met onze site. Dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle gebruikers en alle bezoekers van onze site.

Het feit dat u de site bezoekt, houdt in dat u instemt met alle regels van dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik en dat u deze zult respecteren, waarbij deze regels een aanvulling vormen op het gebruik van onze website

www.silverlinetools.com is een site die uitgebaat wordt door de GROUP SILVERLINE LIMITED GROUP. Silverline is eigendom van een werkelijke entiteit die deel uitmaakt van de Group Silverline Limited Group, wat betekent dat, wanneer er melding wordt gemaakt van "wij" (dan wel de afgeleide vormen daarvan) in dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik, er wordt verwezen naar het relevante bedrijf binnen de Group Silverline Limited Group dat verantwoordelijk is voor deze website. Group Silverline Limited is geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 03816214, en ons geregistreerde hoofdkantoor bevindt zich op het adres Boundary way, Lufton Trading Estate, Yeovil BA22 8H2.

Om contact met ons op te nemen, gelieve te mailen naar [email protected]

Indien u niet instemt met deze voorwaarden kunt u onze website niet gebruiken.

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze website enkel voor wettelijke doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:

·        op welke wijze dan ook die indruist tegen van toepassing zijnde plaatselijke, nationale, of internationale wetgeving of regelgeving;

·        op welke wijze dan ook die onwettelijk of frauduleus is of een onwettelijk of frauduleus doel of effect heeft;

·        met als doel schade te berokkenen of trachten schade te berokkenen aan minderjarigen, op welke wijze dan ook;

·        om bewust materiaal te versturen, te ontvangen, te uploaden, te downloaden, of te hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zie hierna);

·        om welk ongevraagd of ongeautoriseerd advertentie- of promotiemateriaal dan ook te versturen of trachten te versturen, of welke andere vorm van gelijkaardige sollicitatie dan ook (spam);

·        om bewust welke gegevens dan ook te verzenden of te uploaden waarin virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware, of welke andere schadelijke programma's of gelijkaardig computercode dan ook aanwezig is of zijn die ontworpen en opgezet is of zijn om de werking van welke computersoftware of -hardware dan ook negatief te beïnvloeden;

U stemt er eveneens mee in om:

welk deel dan ook van onze site niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, of door te verkopen omdat dat indruist tegen de voorzieningen van onze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze website

·        geen toegang te verkrijgen tot zonder toelating daartoe, interferentie te veroorzaken met, schade te berokkenen aan, of te verstoren:

·        welk deel dan ook van onze site;

·        welke uitrusting of netwerk dan ook waarop onze site is opgeslagen;

·        welke software dan ook die gebruikt wordt om onze site te doen functioneren; of

·        welke uitrusting, netwerk, of software dan ook die of dat het eigendom is of zijn van welke derde partij dan ook.

Interactieve diensten

·        Af en toe kunnen we op onze website interactieve diensten aanbieden, met inbegrip van, zonder daar echter toe beperkt te zijn, chatrooms en digitale prikborden (interactieve diensten.)

Wanneer we dergelijke interactieve diensten aanbieden, zullen we duidelijke informatie verschaffen met betrekking tot de aard van de aangeboden diensten, met betrekking tot het of er al of niet toezicht wordt gehouden door een moderator, en welke vorm van moderatie er gebruikt wordt (met inbegrip van het feit of dit een menselijke of technische moderatie is).

Wij zullen ons best doen om welke mogelijke risico's voor gebruikers dan ook te evalueren (en meer bepaald voor kinderen), afkomstig van derde partijen wanneer deze gebruik maken van welke interactieve diensten dan ook die worden aangeboden op onze site, en wij zullen op individuele basis een beslissing nemen of het nodig is om gebruik te maken van een moderatie van de dienst in kwestie (met inbegrip van het soort moderatie dat gebruikt zou worden), en dit in het licht van deze risico's. Wij zijn echter niet verplicht om welke interactieve diensten dan ook die we aanbieden op onze site te overzien, te monitoren, of te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze verantwoordelijkheid uit voor welk verlies of schade dan ook dat of die voortvloeit uit het gebruik van welke interactieve diensten ook door een gebruiker indien dat gebruik indruist tegen onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst al of niet gemodereerd is.

Het gebruik van welke dan ook van onze interactieve diensten door minderjarigen is onderhevig aan de toestemming van hun ouders of voogden. Wij raden ouders waarvan de kinderen de toestemming hebben om gebruik te maken van een interactieve dienst, aan dat het zeer belangrijk is om met hun kinderen in discussie te gaan met betrekking tot hun veiligheid online, omdat een moderatie geen 100% bescherming biedt. Minderjarigen die gebruik maken van welke interactieve diensten dan ook dienen op de hoogte gebracht te zijn van de potentiële risico's die ze lopen.

In de gevallen waarin we interactieve diensten modereren, zullen wij u gewoonlijk een middel aanbieden om contact op te nemen met de moderator indien er iets is dat u verontrust of indien er zich problemen voordoen.

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op welk materiaal dan ook dat u op onze site plaatst (Bijdrage), en op welke interactieve diensten dan ook die daarmee geassocieerd zijn.

De inhoudsnormen dienen gerespecteerd te worden, zowel in de geest als naar de letter. De normen zijn van toepassing op elk deel van welke Bijdrage dan ook, alsook op het geheel.

GROUP SILVERLINE LIMITED zal, naar eigen discretie, bepalen of een Bijdrage inbreuk pleegt op de Inhoudsnormen.

Een Bijdrage dient:

·        accuraat te zijn (indien er feiten worden vermeld);

·        authentiek en eerlijk te zijn (indien er opinies worden vermeld);

·        de in Engeland en Wales van kracht zijnde wetgeving te respecteren, dan wel in welk land dan ook van waaruit de bijdrage wordt geleverd.

Een Bijdrage mag:

·        geen materiaal omvatten dat wie dan ook belastert;

·        geen materialen omvatten dat obsceen, beledigend, hatelijk, of opruiend is;

·        geen seksueel expliciet materiaal promoten;

·        geen geweld promoten;

·        geen discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, fysieke beperking, seksuele oriëntatie, of leeftijd;

·        geen inbreuk plegen op bestaand copyright, op database-rechten, of op handelsmerken van wie dan ook;

·        niet trachten wie dan ook te misleiden;

·        niet opgezet zijn in overtreding van welke wettelijke verplichting dan ook naar een derde partij toe, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsverplichting;

·        geen enkele illegale activiteit promoten;

·        geen enkele belediging van het hof inhouden;

·        niet bedreigend zijn, misbruik maken van iemands privacy of deze overtreden, of hinder veroorzaken, dan wel ongemak of onnodige stress of angst;

·        geen andere persoon lastig vallen, in verlegenheid brengen, alarmeren, of er hinder voor veroorzaken;

·        niet gebruikt worden om zich voor iemand anders uit te geven, dan wel voor het verkeerdelijk uitdragen van uw identiteit of van uw relatie tot wie dan ook;

·        niet de indruk wekken dat de Bijdrage van ons afkomstig is indien dat niet het geval is;

·        geen enkele partij helpen, promoten, aanleiding geven tot het begaan of het assisteren van welke onwettelijke of criminele activiteiten dan ook, zoals (enkel bewijs van voorbeeld) het plegen van inbreuk op bestaand copyright of het misbruiken van computersystemen;

·        geen verklaring omvatten waarvan u weet of denkt, of aanneembare redenen hebt om te geloven dat leden van het publiek waarvoor de verklaring bedoeld is of waarvoor de verklaring gepubliceerd zal worden, deze verklaring zullen interpreteren als een rechtstreekse of onrechtstreekse aanmoediging of welke andere incitatie dan ook voor het opdracht geven tot, de voorbereiding van, of het plegen van terroristische activiteiten;

·        geen advertentie omvatten voor of het promoten van diensten of internetsnelkoppelingen van of naar andere websites.

SCHORSING EN BEËINDIGING

Wij zullen volgens naar eigen inzicht bepalen of er sprake is geweest van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, door uw gebruik van onze site in beschouwing te nemen. Wanneer er zich werkelijk een inbreuk op dit beleid heeft voorgedaan, kunnen wij welke actie dan ook ondernemen die wij nodig en geschikt achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik houdt een inbreuk in op de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze site, en kan aanleiding geven tot het door ons overgaan tot de volgende acties:

·        het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht om gebruik te maken van onze site;

·        het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van welke Bijdrage dan ook die door u op onze site werd geplaatst;

·        het u geven van een waarschuwing;

·        het instellen van een wettelijke procedure tegen u voor terugbetaling van alle kosten op basis van een vergoeding (met inbegrip, zonder daar echter toe beperkt te zijn, van redelijke administratieve en werkelijke kosten) die het gevolg zijn van deze inbreuk;

·        het nemen van bijkomende wettelijke acties tegen u;

·        het ter beschikking stellen van informatie aan de wettelijke overheden, waarvan wij voelen dat dat nodig is of zoals dat vereist wordt door de wet.

Wij sluiten onze verantwoordelijkheid uit voor alle acties die wij nemen in respons op inbreuken op dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik. De acties waartoe wij overgaan, zijn niet beperkt tot deze die hierboven beschreven zijn, en we kunnen dan ook bijkomende acties ondernemen waarvan wij redelijkerwijze denken dat ze geschikt zijn.

VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING EN JURISDICTIE

De voorwaarden van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, de inhoud ervan, en het formaat zijn onderhevig aan Engelse wetgeving. U en wijzelf stemmen erin toe dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT AANVAARDBAAR GEBRUIK

Wij kunnen dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik op welk moment dan ook veranderen door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen die wij doorvoeren, vermits deze wijzigingen wettelijk bindend zijn voor u. Sommige van de bepalingen in dit beleid met betrekking tot aanvaardbaar gebruik kunnen ongedaan worden gemaakt door bepalingen of meldingen die op een andere plaats op onze site zijn gepubliceerd.